Kurs na licencję maszynisty

INFORMACJE dotyczące kursu na licencję maszynisty

Zapraszamy wszystkich chętnych do składania zapytań o wnioski zgłoszeniowe do teoretycznego kursu na licencję maszynisty. Najbliższa edycja kursu organizowanego w trybie zdalnym zaplanowana na 26.02.2022; w trybie stacjonarnym w Krakowie, przy ul. Mrozowej 31 odbędzie się w kwietniu 2022 roku. Poniżej w zakładkach umieszczono najważniejsze informacje organizacyjne dotyczące kursu, a także formularz zgłoszeniowy. Zgłoszenia oraz zapytania można także przesyłać na adres biuro@kursykolejowe.pl.

Licencję maszynisty może uzyskać osoba, która:

 1. nie była karana za przestępstwo umyślne,
 2. ukończyła 18 lat,
 3. ma co najmniej wykształcenie zasadnicze zawodowe lub zasadnicze branżowe,
 4. spełnia wymagania zdrowotne, fizyczne i psychiczne określone odrębnymi przepisami,
 5. odbyła szkolenie i zdała egzamin maszynisty lub posiada prawo kierowania pojazdem kolejowym (dotyczy maszynistów z uprawnieniami).

Wymagania zdrowotne, fizyczne i psychiczne, jakie powinny spełniać osoby ubiegające się o licencję maszynisty albo zachowanie jej ważności, określa załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 10 lutego 2014 r. w sprawie licencji maszynisty (Dz. U. poz. 211 z późn. zm.). Zakres wiedzy i umiejętności objętych szkoleniem i egzaminem niezbędny dla uzyskania licencji maszynisty określa § 14 rozporządzenia w sprawie licencji maszynisty. Program oraz czas trwania szkolenia kandydatów na maszynistów ubiegających się o licencję maszynisty określa załącznik nr 4 do rozporządzenia w sprawie licencji maszynisty. 

 • czas trwania kursu wynosi 298 godzin, zgodnie z odpowiednim Rozporządzeniem UTK,
 • 298 godzin pokrywa się w czasie około 4 miesięcy, w zależności od ilości świąt lub dni uniemożliwiających przeprowadzenie kursu w wyznaczonym terminie,
 • zajęcia odbywają się we wszystkie soboty oraz w niedziele, w godzinach 8:00-16:00, chyba że ustalono inaczej,
 • miejsce odbywania zajęć teoretycznych dla kursów stacjonarnych: 31-752 Kraków, ul. Mrozowa 31 (ośrodek szkolenia i egzaminowania maszynistów oraz kandydatów na maszynistów JMS),
 • miejsca egzaminów uzależnione są od poszczególnych edycji kursów (Kraków lub Warszawa).

Podstawowa cena teoretycznego kursu na licencję maszynisty:

 • cena kursu ustalana jest każdorazowo dla danej edycji – prosimy o wysłanie zapytania lub formularza zgłoszeniowo-zapytaniowego w celu otrzymania informacji o cenie za daną edycję

 

Badania lekarskie wykonywane są przez Kolejową Medycynę Pracy. Badania należy wykonać we własnym zakresie. Zwracamy się z prośbą, aby badania wykonać przed rozpoczęciem kursu. Informacje o miejscu wykonywania badań, ich koszcie można uzyskać między innymi na stronie KMP Kraków (ul. Olszańska 5).

Formularz zgłoszeniowo-zapytaniowy

Kurs na licencję maszynisty
Administratorem Twoich danych osobowych jest Stanisław Głowacz prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Stanisław Głowacz F.H.U. JMS w Krakowie przy ul. Mrozowej 31, 31-752 Kraków. Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość, zawartą w formularzu kontaktowym (podstawa przetwarzania danych to realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci komunikacji z użytkownikami strony). Twoje dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia Ci odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na Twoje pytanie. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Przetwarzając Twoje dane osobowe przestrzegamy obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych, w tym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).