Kolej potrzebuje maszynistów, zdobądź zawód z przyszłością!

Kurs na licencję maszynisty

CZYM JEST LICENCJA MASZYNISTY?

Dokumentami uprawniającymi maszynistę do prowadzenia pojazdu kolejowego są licencja maszynisty i świadectwo maszynisty. Licencje maszynistów uzyskane przez osoby, które ukończyły 18 lat, do czasu ukończenia przez nich 20 lat, są ważne wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Kto może uzyskać?

Licencję maszynisty może uzyskać osoba, która:

 1. nie była karana za przestępstwo umyślne,
 2. ukończyła 18 lat,
 3. ma co najmniej wykształcenie zasadnicze zawodowe lub zasadnicze branżowe,
 4. spełnia wymagania zdrowotne, fizyczne i psychiczne określone odrębnymi przepisami,
 5. odbyła szkolenie i zdała egzamin maszynisty lub posiada prawo kierowania pojazdem kolejowym (dotyczy maszynistów z uprawnieniami).

Dokumenty prawne

 1. Wymagania zdrowotne, fizyczne i psychiczne, jakie powinny spełniać osoby ubiegające się o licencję maszynisty albo zachowanie jej ważności, określa załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 10 lutego 2014 r. w sprawie licencji maszynisty (Dz. U. poz. 211 z późn. zm.).
 2. Zakres wiedzy i umiejętności objętych szkoleniem i egzaminem niezbędny dla uzyskania licencji maszynisty określa § 14 rozporządzenia w sprawie licencji maszynisty. Program oraz czas trwania szkolenia kandydatów na maszynistów ubiegających się o licencję maszynisty określa załącznik nr 4 do rozporządzenia w sprawie licencji maszynisty. Szkolenie i egzaminowanie osób ubiegających się o licencję maszynisty prowadzi podmiot wpisany do rejestru ośrodków szkolenia i egzaminowania maszynistów oraz kandydatów na maszynistów, który jest prowadzony przez Prezesa UTK

informacje od ośrodka jms

Gdzie można się zapisać?

 • zapisy na bieżącą oraz na przyszłe edycje szkoleń teoretycznych na licencję maszynisty dostępne są TUTAJ.

Jak długo trwa kurs?

 • kurs trwa 298 godzin, zgodnie z odpowiednim Rozporządzeniem

Kiedy odbywają się zajęcia?

 • zajęcia odbywają się w soboty i w niedziele, chyba że Ośrodek poinformował inaczej

Gdzie odbywają się zajęcia?

 • zajęcia (stacjonarne) odbywają się zgodnie z informacją zamieszczoną w ogłoszeniu dla danej edycji – np. jednym z miejsc prowadzenia szkoleń jest siedziba Ośrodka, tj. 31-752 Kraków, ul. Mrozowa 31

Ile kosztuje kurs?

 • cena kursu ustalana jest dla każdej edycji oddzielnie, dlatego należy zapytanie o cenę kursu kierować bezpośrednio na biuro@kursykolejowe.pl

Szczegóły

Tekst z akapitów pt. „kto może uzyskać” oraz „dokumenty prawne” pochodzą ze strony utk.gov.pl. Szczegółowe informacje, tryb postępowania po pozytywnym zaliczeniu egzaminu po kursie na licencję maszynisty dostępne są TUTAJ.